تحقیق وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

پایان نامه رشته زبان شناسی,پایان نامه زبان شناسی,پایان نامه زبان فارسی,تحقیق وندافزایی,دانل,زبان فارسی,زبان فارسی نوشتاری,زبان گفتاری معیار,زبانشناسی همگانی,ستاک ساده فعلی,نظریه حاکمیت و مرجع گزینی,وند,وندافزایی
دانلود فایل تحقیق وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

دانلود فایل

توضیحات:پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی، با موضوع وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار(طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینی)، در قالب فایل word و در حجم 300 صفحه.فهرست مطالب:فصل اول: کلیات پژوهش1-1- پیش گفتار 1-2- تعریف موضوع 1-3- ضرورت و سابقة پژوهش 1-4- هدفهای پژوهش 1-5- پرسشهای اصلی پژوهش 1-6- فرضیه ها 1-7- روش انجام پژوهش 1-8- چارچوب نظری 1-8-1- نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 1-8-1-1- نظریة ایکس تیره 1-8-1-1-1- برخی از مزایای نحو ایکس تیره 1-8-1-1-2- قواعد نظریة ایکس تیره 1-8-2- گروه تصریفی 1-9- تعریف اصطلاحات 1-9-1- وند 1-9-2- وند افزایی 1-9-3- ستاک فعلی 1-9-4- زبان فارسی معیار 1-9-4-1- زبان فارسی نوشتاری معیار 1-9-4-2- زبان فارسی گفتاری معیار 1-10- ساختار پژوهش فصل دوم: پیشینة پژوهش2-1- پیش گفتار 2-2- تاریخ مباحث ساختواژی در غرب 2-2-1- ساختواژه در مکتب ساختگرایی 2-2-2-ساختواژه در مکتب زایشی 2-2-2-1- ساختواژه در نظریة حاکمیت و مرجع گزینی2-3- مطالعات زبانشناسان غیر ایرانی در زمینة ساختواژه 2-3-1- چامسکی (1970) 2-3-2-هله (1973) 2-3-3-لیبر (1980) 2-3-4-ویلیامز (1981) 2-3-5-کیپارسکی (1982) 2-3-6-سلکرک (1982) 2-3-7-بائر (1983) 2-3-8-متیوس (1991) 2-3-9-کریستال (1992) 2-3-10-کاتامبا (1993) 2-3-11-کریستال (1997)2-4- مطالعات ایرانیان در زمینة ساختواژه 2-4-1- پژوهشهای سنتی 2-4-1-1- ابن سینا (قرن چهارم) 2-4-1-2- شمس قیس رازی (قرن هفتم) 2-4-1-3- میرزاحبیب اصفهانی (اوایل قرن چهاردهم) 2-4-1-4- پنج استاد (1363) 2-4-1-5- خانلری (1363) 2-4-1-6- انوری و گیوی (1363) 2-4-1-7- خلیلی (1371) 2-4-1-8- نوبهار (1372) 2-4-1-9- میرزایی (1372) 2-4-1-10- مقربی (1372) 2-4-1-11- شریعت (1375) 2-4-2- پژوهشهای نوین 2-4-2-1- پیرشفیعی (1361) 2-4-2-2- فری (1370) 2-4-2-3- صادقی (72-1370) 2-4-2-4- کشانی (1371) 2-4-2-5- سامعی (1375) 2-4-2-6- اسحاقی (1375) 2-4-2-7- طباطبایی (1376) 2-4-2-8- هاجری (1377) 2-4-2-9- مدرس خیابانی (1378) 2-4-2-10- کمالی نفر (1378) 2-4-2-11- قطره (1379) 2-4-2-12- کلباسی (1380) 2-4-2-13- شریف (1381) 2-4-2-14- طباطبایی (1382) 2-5- معایب دستورهای سنتی 2-6- اشتقاق در زبان عربي2-7- اشتقاق در زبان فارسی از دیدگاه سنتیفصل سوم: فهرست افعال ساده و مشتقات3-1- پیش گفتار 3-2- واژه 3-2-1-واژه از نظر آوایی 3-2-2-واژه از نظر ساختواژی 3-2-3- واژه از نظر معنایی 3-3- انواع واژه از نظر ساخت درونی 3-3-1- واژة بسیط 3-3-2-واژة غیربسیط 3-3-2-1-واژة مرکب 3-3-2-2- واژة مشتق 54 3-3-2-3- واژة مشتق – مرکب / مرکب – مشتق 3-4- تکواژ 3-5- گونة تکواژ 3-6- تکواژ گونه 3-7- انواع تکواژ در زبان فارسی 3-7-1- انواع تکواژ از لحاظ توزیع 3-7-1-1-تکواژ آزاد 3-7-1-2- تکواژ وابسته 3-7-2-انواع تکواژ آزاد و وابسته از لحاظ معنایی 3-7-2-1-تکواژ آزاد واژگانی (قاموسی) 3-7-2-2-تکواژ آزاد دستوری (نقشی) 3-7-2-3- تکواژ وابستة واژگانی 3-7-2-4-تکواژ وابستة دستوری 3-7-3-انواع تکواژهای وابستة دستوری از لحاظ نقش 3-7-3-1- وندهای تصریفی 3-7-3-2-وندهای اشتقاقی 3-7-3-3- واژه بستها 3-7-3-3-1- واژه بستهای زبان فارسی 3-7-4- انواع وندها از لحاظ جایگاه 3-7-4-1- پیشوند 3-7-4-2-پسوند 3-7-4-3-میانوند 3-7-4-4-پیراوند 3-7-5- انواع وند از لحاظ میزان زایایی 3-7-5-1- وندهای مرده 3-7-5-2- وندهای سترون 3-7-5-3-وندهای زایا 3-8- وندافزایی 3-8-1- وندافزایی تصریفی 3-8-2- وندافزایی اشتقاقی 3-9- انواع فعل در زبان فارسی از لحاظ ساختمان 3-9-1- افعال بسیط 3-9-2- افعال غیربسیط 3-9-2-1- افعال مرکب 3-9-3-2- افعال پیشوندی 3-10- وند به چه افزوده می شود 3-10-1- ریشه 3-10-2- ستاک 3-10-3- پایه 3-11- تفاوت ریشه و پایه 3-12- مبنای اشتقاق و تصریف 3-13- ریشة فعل 3-14- نکاتی دربارة فهرست افعال ساده – فهرست افعال سادهفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1- پیش گفتار 4-2- وندافزایی در زبان فارسی معیار 4-2-1- وندافزایی آشکار 4-2-1-1- پیشوندافزایی 4-2-1-2- پسوند افزایی 4-2-2-وندافزایی غیر آشکار 4-3-وندافزایی تصریفی و اشتقاقی در زبان فارسی معیار بخش اول: وندافزایی تصریفی4-4- وندافزایی تصریفی در زبان فارسی معیار 4-4-1- وندافزایی غیرآشکار تصریفی 4-4-2-وندافزایی آشکار تصریفی 4-4-2-1-پیشوند افزایی تصریفی 4-4-2-2-پسوند افزایی تصریفی 4-5- وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 4-5-1-پیشوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 4-5-1-1- /na-/ پیشوند تصریفی منفی ساز 4-5-1-2- /be-/ پیشوند تصریفی وجه ساز 4-5-1-3- /mi-/ پیشوند تصریفی وجه ساز 4-5-1-3-1- استفاده از افعال کمکی برای بیان وجه 4-5-1-4- /mi-/ پیشوند تصریفی نمود ساز 4-5-2- پسوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 4-5-2-1- /-e/ پسوند تصریفی نمود ساز 4-5-2-2-/-ân/ پسوند تصریفی سببی ساز 4-5-2-3-/-id/ پسوند تصریفی گذشته ساز 4-5-2-4-پسوندهای تصریفی مطابقت 4-6- پسوندهای تصریفی زبان فارسی که به پایه های غیرفعلی می پیوندند 4-6-1- /-ân , -hâ/ پسوندهای تصریفی جمع ساز 4-6-2-/-tar/ پسوند تصریفی صفت تفضیلی 4-6-3-/-om/ پسوند تصریفی اعداد 4-7- ستاکهای حال بدون صورت تصریفی 4-8- جدول وندهای تصریفی ستاکهای سادة فعلی 4-9- تلفیق انواع وندافزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی 4-10- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی تصریفی 4-10-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی تصریفی 4-10-1-1-تکواژ گونگی 4-10-1-2-توزیع تکمیلی 4-10-1-3-همگونی 4-10-1-4-درج همخوان 4-10-1-5- حذف 4-10-1-5-1-حذف آخرین همخوان پسوند مطابقت 4-10-1-5-2-حذف بخشی از ستاک فعلی 4-10-1-5-3-حذف همخوان میانجی 4-10-1-5-4-حذف واکة و همخوان ستاك 4-10-1-6- تغییر همخوان 4-10-1-6-1- تغییر همخوان پسوند تصریفی مطابقت 4-10-1-6-2- تغییر همخوان ستاک 4-10-1-7- تغییر جایگاه تکیة ستاک 4-10-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی تصریفی 4-10-2-1- معنی قاعده مند و پیش بینی پذیر 4-10-2-2-نشانداری معنایی 4-10-3-ویژگیهای ساختواژی وندافزایی تصریفی 4-10-3-1- زایایی 4-10-3-2-نبودن خلاء اتفاقی 4-10-3-3-قاعده مندی 4-10-3-4-عدم قابلیت جایگزینی 4-10-3-5-وند آرایی 4-10-3-6- وندافزایی چندگانه 4-10-3-7- همنشینی و جانشینی وندها 4-10-3-8- افزایش تعداد مدخلهای واژگانی 4-10-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی تصریفی 4-10-4-1-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن 4-10-4-2-ساخت موضوعی 4-10-4-3- هستة گروه فعلی 4-10-4-4-عنصر تصریفی INFL 4-10-4-4-1-اتصال وندهای زمان و مطابقت 4-10-4-4-2-اتصال پیشوند منفی ساز 4-10-4-5- وندهای تصریفی وجه ساز، نمود ساز و سببی ساز 4-10-4-6- جایگاه افعال کمکی 4-11- محدودیتهای وندافزایی تصریفی 4-11-1- محدودیتهای آوایی 4-11-2- محدودیتهای معنایی 4-11-3- محدودیتهای ساختواژی 4-11-3-1- ممانعت 4-11-3-2- نوع ستاک فعلی 4-11-4- محدودیتهای نحوی بخش دوم: وندافزایی اشتقاقی4-12- وندافزایی اشتقاقی در زبان فارسی معیار 4-13- وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی 4-13-1- تبدیل ستاک فعلی به اسم 4-13-1-1- تبدیل ستاک حال به اسم 4-13-1-2-تبدیل ستاک گذشته به اسم 4-13-2- تبدیل اسم به ریشة فعلی 4-13-3-تبدیل فعل تصریف شده به پایة غیرفعلی 4-13-3-1- تبدل فعل مضارع به اسم 4-13-3-2- تبدیل فعل ماضی به اسم 4-13-3-3- تبدیل فعل امر به مقولة غیر فعلی 4-13-3-4-تبدیل فعل نهی به مقولة غیر فعلی 4-13-4-تبدیل صفت به اسم4-14- اهمیت وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی 4-15- پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 4-15-1- پیشوند اشتقاقی نفی /na-, nâ-/ 1 4-15-2- پیشوندهای فعلی – تفاوت فعلهای مرکب و پیشوندی تفاوت قیدها و پیشوندهای فعلی 4-15-2-1- باز – /bâz-/ 4-15-2-2- سر – /sar-/ 4-15-2-3- پیش – /piš-/ 4-15-2-4- بر – /bar-/ 4-15-2-5- در – /dar-/ 4-15-2-6- وا- /vâ-/ 4-15-2-7- پس – /pas-/ 4-15-2-8- فرا- /farâ-/ 4-15-2-9- فرو- /foru-/ 4-15-2-10- ور – /var-/ 4-16- فهرست مشتقات حاصل از پیوند پیشوندهای فعلی با ستاکهای فعلی4-17- جدول بسامدی پیشوندهای فعلی 4-18- پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای فعلی می پیوندند 4-18-1- پسوندهای اشتقاقی ستاک حال 4-18-1-1- -َنده /-ande/ 4-18-1-1-1- ستاکهیا حال بدون پسوند /-ande/ 4-18-1-2- -ِش /-eš/ 4-18-1-3- تکواژ صفر / / 4-18-1-4- -ه، ـه /-e/ 4-18-1-5- -ان /-ân/ 4-18-1-6- -ا /-â/ 4-18-1-7- -َک /-ak/ 4-18-1-8- مان /-mân/ 4-18-1-9- -َند /-and/ 4-18-1-10- ناک /-nâk/ 4-18-1-11- گار/-gâr/ 4-18-1-12- – و /-u/ 4-18-1-13- – انه /-âne/ 4-18-1-14- اک /-âk/ 4-18-1-15- – ون /-un/ 4-18-1-16- – ال /-âl/ 4-18-1-17- گاه /-gâh/ 4-18-1-18-چه /-če/ 4-18-1-19—ار /-âr/ 4-18-2- پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته 4-18-2-1- -َن /-an/ 4-18-2-2- -ه، ـه /-e/ 4-18-2-2-1- ستاکهای گذشته بدون پسوند اشتقاقی /-e/ 4-18-2-3-تکواژ صفر / /- 4-18-2-4- -ار /-âr/ 4-18-2-5-گار /-gâr/ 4-18-2-6-مان /-mân/ 4-19- ستاکهای حال بدون مشتق 4-20- نکته ای دربارة پسوندهای /-i, -gar, -gâh, -kâr/ 14-21- جدول بسامدی پسوندهای ستاک حال 4-22-جدول بسامدی پسوندهای ستاک گذشته 4-23- تعداد وندهای اشتقاقی زبان فارسی که معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 4-24- تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 4-25- تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای سادة فعلی 4-26- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی اشتقاقی 4-26-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی اشتقاقی 4-26-1-1-درج واکه 4-26-1-2-حذف واکه 4-26-1-3-تغییر جایگاه تکیه 4-26-1-4-هم آوایی 4-26-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی اشتقاقی 4-26-2-1-تغییر معنا 4-26-2-2-هستة معنایی 4-26-2-3-بی قاعدگی و پیش بینی ناپذیر بودن معنا 4-26-2-4-چندمعنایی 4-26-2-5- نشانداری معنایی 4-26-3- ویژگیهای ساختواژی وندافزایی اشتقاقی 4-26-3-1- زایایی 4-26-3-1-1- زایایی فرایند 4-26-3-1-2- زایایی وند 4-26-3-1-3- زایايی بر حسب نوع پایه 4-26-3-2- واژگانی شدگی 4-26-3-3-شفافیت و تیرگی 4-26-3-4-ممانعت 4-26-3-5-خلاء اتفاقی 4-26-3-6-بی قاعدگی 4-26-3-7-انحصار 4-26-3-8-قابلیت جایگزینی 4-26-3-9-وندافزایی چندگانه 4-26-3-10-جانشینی وندها 4-26-3-11-وندآرایی 4-26-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی اشتقاقی 4-26-4-1-تعبیر مقولة پایه 4-26-4-2-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن 4-26-4-3- جایگاه وند اشتقاقی 4-26-4-4- چارچوب زیر مقوله ای وند 4-26-4-5- ساخت موضوعی 4-27- محدودیتهای وندافزایی اشتقاقی 4-27-1- محدودیتهای دستوری 4-27-1-1-محدودیتهای آوایی 4-27-1-2- محدودیتهای معنایی 4-27-1-2-1-ابهام معنایی 4-27-1-2-2-نشانداری معنایی 4-27-1-3- محدودیتهای ساختواژی 4-27-1-3-1-ممانعت 4-27-1-3-2-عدم تناسب گونه ای وند و ستاک فعلی 4-27-1-3-3-تعداد وندهای اشتقاقی  4-27-1-3-4-زایا نبودن وند 4-27-1-4–محدودیتهای نحوی 4-27-1-4-1-واژه بست 4-27-1-4-2-پسوند تصریفی مطابقت 4-27-2- محدودیتهای غیر دستوری 4-27-2-1- محدودیتهای زیباشناختی فصل پنجم: نتایج5-1- پیش گفتار 5-2- یافته های پژوهش 5-2-1- زبان فارسی معیار از چه وندها و ستاکهای سادة فعلی در وند افزایی استفاده می کند؟ 5-2-2-ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی چیست؟ 5-2-3- تغییرات حاصل از انواع وندافزایی چیست؟ 5-2-4-وندافزایی تابع چه محدودیتهایی است؟ 5-2-5-چه تفاوتهایی در نتیجة وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار دیده می شود؟5-3- پیامدهای نظری و کاربردی پژوهش 5-3-1-وندهای تصریفی 5-3-2- وندهای اشتقاقی 5-3-3- ستاکها 5-3-4- فرایندها 5-4- پیشنهادهايی برای پژوهشهای بیشتر – واژه نامه واژه نامة فارسی – انگلیسی واژه نامهٴ انگلیسی – فارسی- کتابنامه – کتابنامة فارسی – کتابنامة انگلیسی چکیدة انگلیسی – پیوست پیوست 1: افعال سادة پربسامد پیوست 2: ریشه های فعلی با دو ستاک گذشته پیوست 3: صورتهای سببی پیوست 4: ستاکهای گونة گفتاری پیوست 5: اسامی خاص مشتق

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
پایان نامه رشته زبان شناسی پایان نامه زبان شناسی زبانشناسی همگانی پایان نامه زبان فارسی وند وندافزایی ستاک ساده فعلی نظریه حاکمیت و مرجع گزینی زبان فارسی زبان فارسی نوشتاری زبان گفتاری معیار تحقیق وندافزایی نظریه حاکمیت و مرجع گزینی دانل

 • پاورپوینت استاندارد های ساخت هنرستان در مشهد

  استاندارد های ساخت هنرستان,استاندارد های ساخت هنرستان در مشهد,پاورپوینت ساخت هنرستان,پاورپوینت ضوابط طراحی هنرستان,پاورپوینت طراحی هنرستان در مشهد,دانلود پاورپوینت,طراحی هنرستان,معماری دب,معماری مدرسه,معماری هنرستان,هنرستان,هنرستان در مشهد دانلود فایل پاورپوینت استاندارد های ساخت هنرستان در مشهد دانلود فایل توضیحات: پاورپوینت استاندارد های…

 • مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی (تاکمن، 2001)

  پرسشنامه ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی,پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی,تعلل ورزی تحصیلی,مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی دانلود فایل مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی (تاکمن، 2001) دانلود فایل اين مقياس توسط ديويد تاكمن و سكستون در سال 1989 طراحی شده است که نخستين…

 • نماهای ساختمانی

  نماهای ساختمانی برچسب ها: نما ساختمان اجرا زیبایینما سنگی اجری کامپوزیت مصالح شیشه ایمنی سازه رفتن به سایت اصلی نماهای ساختمانی دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت نام فایل : نماهای ساختمانی فرمت فایل، ppt…

 • تحقیق بررسی اشریشیا کولی ( Escherichia coli )

  Escherichia coli,اشریشیا کولی,اشریشیا کولی چیست,اشریشیاکلی و پاتوتایپ های آن,بررسی اشریشیا کولی,بیماریهای اشریشیاکولی,تشخیص اشریشیاکولی,دانلود تحقیق,ساختمان آنتی ژنی,عفونت های فرصت طلب,عفونت های مجاری ادراری,مکانیسم بیماری زایی دانلود فایل تحقیق بررسی اشریشیا کولی ( Escherichia coli ) دانلود فایل توضیحات:تحقیق رشته علوم آزمایشگاهی…

 • پاورپوینت (اسلاید) مطالعات هتل بيرجند

  بررسی هتل بیرجند,پاورپوینت مطالعات هتل بيرجند,پاورپوینت معرفی هتل بیرجند,پاورپوینت هتل,پاورپوینت هتل بیرجند,پروژه هتل,دانلود پاورپوینت,درباره هتل,دیاگرام ارتباط فضاها در هتل,شناسایی شهرستان بیرجند,مطالعات هتل,مطالعات هتل بيرجند,هتل بیرجند دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) مطالعات هتل بيرجند دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته معماری با…

 • تحقیق بررسی اختلالات خلقی، اضطرابی، تفکر و روانی در روانشناسی

  اختلال افسردگی,اختلال افسرده خویی,اختلال وسواس,اختلال وسواس فکری یا عملی,اختلالات خلقی,افکار وسواسی,انواع اختلالات تفکر,بیماری های روانی,تفکر و روانی در روانشناسی,درمان وسواس,روشهای درمانی روانشناسی,علل اختلالات دوقطبی,فرافایل دانلود فایل تحقیق بررسی اختلالات خلقی، اضطرابی، تفکر و روانی در روانشناسی دانلود فایل توضیحات:تحقیق درمورد…

 • تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید

  آمار تورم,اسكناس هاي تورم زا,تاریخچه تورم در اسلام,تحقیق تورم,تورم اسکناس زا,تورم چيست,تورم و کاهش قدرت خرید,خصوصيات اقتصادي ايران,رابطه تورم و توسعه,راههاي مبارزه با تورم,کاهش قدرت خرید دانلود فایل تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید دانلود فایل توضیحات:دانلود فایل تحقیق تورم…

 • پاورپوینت بررسی عملیات معدنکاری و اثرات آن روی محیط زیست

  آلودگی آب,آلودگی محیط زیست,ارزيابي زيست محيطي,اندازه گيري كيفيت آب,انواع مواد معدني,پاورپوینت عملیات معدنکاری,دانلود پاورپوینت,روشهاي استخراج,شدت آلودگي زيست محيطي,عملیات معدنکاری,كنترل آلودگي آب,معادن آلوده كننده آب,معدن کاری و محیط زیست دانلود فایل پاورپوینت بررسی عملیات معدنکاری و اثرات آن روی محیط زیست…

 • جزوه حفاری مکانیزه در سنگ های سخت

  جزوه حفاری مکانیزه در سنگ های سخت برچسب ها: حفاری تونل تونل سازیحفاری تونل در سنگ های سخت روش سنتی حفر تونلچالزنی آتشباری جامبو دریل TBM ماشین آلات تمام مقطع جز مقطع مکانیزه حفاری مکانیزه سنگ سخت رود هدر تاریخچه…

 • بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران) به همراه پرسشنامه فساد اداري

  پرسشنامه,پرسشنامه فساد اداری,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه مدیریت,دانلود مقاله,شهرداری,شهرداری تهران,عوامل برون سازمانی,عوامل درون سازمانی,عوامل فردی,فساد اداری,مقاله بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری,مقاله مدیریت دانلود فایل بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران) به همراه پرسشنامه فساد…

 • پاورپوینت بتن عبور دهنده نور (لایتراکان)

  بتن عبور دهنده نور,بتن لایتراکان,پاورپوینت بتن عبور دهنده نور,پاورپوینت ل,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت عمرانی,دانلود معرفی بتن عبور دهنده نور,فیبر نوری,کاربرد بتن عبور دهنده نور,کاربرد فیبر نوری,لایتراکان دانلود فایل پاورپوینت بتن عبور دهنده نور (لایتراکان) دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت معرفی و بررسی بتن…

 • تحلیل مسجد شیخ لطف الله اصفهان

  تحلیل مسجد شیخ لطف الله اصفهان برچسب ها: تحلیل مسجد شیخ لطف الله اصفهانبررسی معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهانپلان مسجد شیخ لطف الله اصفهانمسجد شیخ لطف الله اصفهاننمونه موردی مسجدتحلیل مسجد شیخ لطف الله بررسی معماری مسجد شیخ لطف…

 • بسته آموزشی " به هم بستن مقاومت ها " (فیزیک 3 ریاضی و تجربی - فیزیک پایه یازدهم)

  انواع مقاومت ها,بستن مقاومت ها به صورت موازی,بهم بستن متوالی مقاومت ها,سرفصل های دروس پایه دوازدهم,سرفصل های دروس پایه یازدهم,فیزیک پایه یازدهم,مقاومت رساناهای اهمی,مقاومت معادل در حل مسائل دانلود فایل بسته آموزشی " به هم بستن مقاومت ها " (فیزیک…

 • نقشه اتوکد معماری دو طبقه روی کرسی (نقشه بتنی معماری)

  پلان اندازه گذاری طبقه دوم,پلان طبقه روی کرسی,پلان مبل,پلان موقعیت ساختمان,دانلود نقشه اتوکد,دانلود نقشه معماری,شیت های معماری,نقشه اتوکد,نقشه اتوکد معماری,نقشه بتنی معماری,نقشه دو طبقه روی کرسی,نقشه دو طبقه معماری,نقشه معماری دانلود فایل نقشه اتوکد معماری دو طبقه روی کرسی (نقشه…

 • پاورپوینت سلاح های لیزری و کاربرد آنها

  پاورپوینت سلاح های لیزری و کاربرد آنها برچسب ها: لیزرکاربرد لیزرلیزر نظامیسلاح لیزریدانلود پاورپوینتتاریخچه لیزرکاربردهای لیزرانواع لیزر و کاربرهای نظامی آنلیزرهای استفاده شده در لیزرهای نظامیسلاح های هدایت انرژیلیزرهای نظامیدانلود رایگاندانلود فایلفرافایل رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سلاح های لیزری…

 • پاورپوینت مکاتب مدیریت استراتژی در مدیریت سازمانی

  Strategy,استراتژی,پاورپوینت رشته مدیریت,پاورپوینت مدیریت,تحقیق مدیریت استراتژی,دانلود پاورپوینت,فراقفایل,مدیریت استراتژی,مدیریت استراتژیک,مدیریت سازمانی,مکاتب مدیریت استراتژی,مکاتب مدیریت استراتژیک دانلود فایل پاورپوینت مکاتب مدیریت استراتژی در مدیریت سازمانی دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی درمورد مکاتب مدیریت استراتژی در مدیریت سازمانی، در حجم 74 اسلاید، همراه با تصاویر…

 • مقاله ترجمه شده قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی

  الگوریتم خطی زمانی,الگوریتم زمانی خطی,الگوریتم های موازی,خرید فا,دانلود ترجمه مقاله,دانلود مقاله الگوریتم های موازی,درخت خطا,درختان خطای منسجم,فرافایل,قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی,مقاله LTA,مقاله Parallel algorithm,مقاله الگوریتم موازی دانلود فایل مقاله ترجمه شده قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی دانلود فایل توضیحات:مقاله ترجمه شده با…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 24

  استاندارد حسابداري شماره 24,استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌,دانلود استاندارد حسابداري شماره 24,دانلود پاورپوینت,دانلود گزارشگري مالي واحدهاي تجاري,فرا,گزارشگري مالي واحدهاي تجاري,مخارج واحدهاي در حال بهره برداري,مرحله قبل از بهره برداري دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 24 دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره…

 • پاورپوینت (اسلاید) معماری مجتمع تجاری

  استانداردها و ضوابط اجرایی در مجتمع های تجاری,پاورپوینت بررسی مجتمع تجاری,پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری,پاورپوینت ضوابط مجتمع تجاری,پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری مجتمع تجاری,دانلود پاورپوینت,مجتمع تجاری,مجتمع مسکونی,معماری مجتمع تجاری دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) معماری مجتمع تجاری دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت معماری مجتمع تجاری ،…

 • نمونه سوالات درس مباحث اساسی در روانشناسی 1 ( روانشناسی عمومی )

  نمونه سوالات درس مباحث اساسی در روانشناسی 1 ( روانشناسی عمومی ) برچسب ها: نمونه سوالات درس مباحث اساسی در روانشناسی 1نمونه سوالات مباحث اساسی در روانشناسی 1نمونه سوال درس مباحث اساسی در روانشناسی1نمونه سوال مباحث اساسی در روانشناسی1نمونه سوالات…

 • پاورپوینت بازارهای جدید (New markets)

  New markets,استنادات بازاریابی,بازاریابی در جهان سوم,بازاریابی در کشورهای در حال توسعه,بازاریابی و توسعه اقتصادی,پاورپوینت بازارهای جدید,تقاضا در یک کشور در حال توسعه,زیرساخت و توسعه,قیمت گذاری و استفاده جامعه,کشورهای در حال توسعه دانلود فایل پاورپوینت بازارهای جدید (New markets) دانلود فایل…

 • پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان

  ایمنی کار,ایمنی محیط کار,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه ایمنی,پرسشنامه ایمنی محیط کار,پرسشنامه بهداشت کار,پرسشنامه جو ایمنی,پرسشنامه مدیریت,تعهد مدیریت برای ایمنی,دانلود پرسشنامه,سنجش ایمنی ادارات,سنجش ایمنی سازمان ها,سنجش ایمنی کارخانه دانلود فایل پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد جو ایمنی…

 • طرح لایه باز فاکتور فروش تخم مرغ

  طرح لایه باز فاکتور فروش تخم مرغ برچسب ها: طرح لایه باز فاکتور فروش تخم مرغ فاکتور فروش تخم مرغ فاکتور لایه باز فروش تخم مرغ فاکتور قبض لایه باز فروش تخم مرغ رفتن به سایت اصلی طرح لایه باز…

 • تحقیق سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی+ فهرست منابع

  الگوی تحقق توانمند سازی مدیران,تحقیق مدیریت,تعاریف توانمند سازی,توانمند سازی کارکنان در سازمان,توانمندسازی انسانی,خرید ف,رويكرد‌هاي مديريت منابع انساني,سرمایه انسانی,فرافایل,متدولوژی های افزایش سرمایه,مديريت منابع انساني,مفهوم توانمند سازی دانلود فایل تحقیق سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی+ فهرست منابع دانلود فایل توضیحات:تحقیق با عنوان…

 • پرسشنامه تعهد سازمانی (سرسیک، 1999)

  ارزیابی تعهد سازمانی,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی,پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی سرسیک,پرسشنامه تعهد,پرسشنامه تعهد سازمانی,پرسشنامه تعهد سازمانی سرسیک,تعهد سازمانی,دانلود پرسشنامه,سنجش تعهد سازمانی,مقیاس تعهد سازمانی دانلود فایل پرسشنامه تعهد سازمانی (سرسیک، 1999) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی تالیف سرسیک (1999)، در…

 • پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

  ارتباطات سازمانی,پاورپوینت مدیریت عمومی الوانی,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مدیریت عمومی,دکتر سید مهدی الوانی,رهبری سازمانی,نظرات سيستمي و اقتضائي,نظرات ويليام اسکات,نظريه هاي سازمان و مديريت,نظریه انگیزش موفقیت,نظریه های مدیریت دانلود فایل پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی دانلود فایل توضیحات:دانلود…

 • ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانکی با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه (AHP، TOPSIS)

  TOPSIS,ارزیابی عملکرد,بانک ملی,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه صنایع,پایان نامه مدیریت,تاپسیس,تصمیم گیري چند معیاره,تصمیم گیری چندشاخصه,دانلود تحقیق,رتبه بندي شعب,رتبه بندی شعب بانک,فرایند تحلیل سلسله مراتبی,کارت امتیازي متوازن دانلود فایل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانکی با استفاده از روشهای تصمیم…

 • گزارش کار شیمی تجزیه تعیین آهن به روش منگامتری

  آزمایشگاه شیمی,آزمایشگاه شیمی تجزیه,اندازه گیری مقدار آهن,تعیین آهن,تعیین آهن به روش منگامتری,دانلود گزارش کار,روش منگامتری,شیمی تجزیه,گزارش آزمایشگاه,گزارش کار آماده,گزارشکار شیمی تجزیه,مهندسی شیمی دانلود فایل گزارش کار شیمی تجزیه تعیین آهن به روش منگامتری دانلود فایل توضیحات:گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه…

 • دانلود شیپ فایل رده های خاک استان کرمانشاه

  GIS,آریدی سل,اصفهان,انتی سل,اینسپتی سل,جغرافی,رده های خاک استان کرمانشاه,شیپ فایل,شیپ فایل خاک استان کرمانشاه,لایه GIS,لایه GIS خاک,لایه GIS خاک استان کرمانشاه,لایه خاک,نقشه خاک,نقشه خاک استان کرمانشاه دانلود فایل دانلود شیپ فایل رده های خاک استان کرمانشاه دانلود فایل شیپ فایل رده…

 • پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، 2004)

  آزمون تاب آور,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه استاندارد تاب آوری تحصیلی,پرسشنامه تاب آوری,پرسشنامه تاب آوری تحصیلی,تاب آوری تحصیلی,تاب آوری تحصیلی ساموئلز,تاب آوری ساموئلز,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد,ساموئلز,مقیاس تاب آوری تحصیلی دانلود فایل پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، 2004) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد تاب آوری…

 • پاورپوینت مدل مرجع عملیات زنجیره تامین - SCOR

  scor,ارزیابی زنجیره تامین,پاورپوینت اسکور,پاورپوینت مدل SCOR,پاورپوینت مدل اسکور,پاورپوینت مدل مرجع زنجیره تامین,تحقیق مدل اسکور,دانلود پاورپوینت,دانلود تحقیق,عملیات زنجیره تامین,مدل اسکور,مدیریت زنجیره تامین,مرجع فرآیند زنجیره تامین دانلود فایل پاورپوینت مدل مرجع عملیات زنجیره تامین - SCOR دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت مدل مرجع عملیات…

 • نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی 1

  نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی 1 برچسب ها: نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی1نمونه سوالات آسیب شناسی روانی 1نمونه سوال درس آسیب شناسی روانی 1نمونه سوال آسیب شناسی روانی1نمونه سوالات آسیب شناسی روانی1 رشته روانشناسینمونه سوال آسیب شناسی روانی1…

 • پاورپوینت (اسلاید) فروشگاه الکترونیکی آمازون

  پاورپوینت (اسلاید) فروشگاه الکترونیکی آمازون برچسب ها: فروشگاه آمازونآمازوندرباره فروشگاه آمازونزندگینامه جفری بزوسجفری بزوسموسس وبسایت آمازونآغاز به کار آمازونکیندلمزایای سایتآمازون در امروزصفحه اصلی وبسایت آمازونمحصولات آمازوننحوه خرید از آمازوننحوه عضویتارسال هوایی محصولات رفتن به سایت اصلی پاورپوینت (اسلاید) فروشگاه الکترونیکی…

 • پاورپوینت (اسلاید) در مورد تجارت الکترونیکی

  اسلاید تجارت الکترونیک,اسلاید تجارت الکترونیکی,امنیت در تجارت الکترونیک,پاورپوینت تجارت الکترونیک,پاورپوینت تجارت الکترونیکی,تجارت الکترونیک چیست,تجارت الکترونیکی,تحقیق تجارت الکترونیک,تعریف تجارت الکترونیک,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نا دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) در مورد تجارت الکترونیکی دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت قابل ویرایش  با موضوع تجارت الکترونیکی (امنیت در…

 • تراکت تبلیغاتی رستوران (رنگی)

  تراکت آماده رستوران,تراکت تبلیغاتی رستوران,تراکت رستوران,تراکت رنگی رستوران,تراکت رنگی لایه باز رستوران,تراکت قابل ویرایش رستوران,تراکت کترینگ,خرید فایل,دانلود تراکت,دانلود تراکت رستوران,دانلود فایل,فرافایل,فروش فایل دانلود فایل تراکت تبلیغاتی رستوران (رنگی) دانلود فایل توضیحات:تراکت تبلیغاتی رستوران، بصورت رنگی، در قالب فایل psd و…