تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي

اثرات زیست محیطی,الگوی تغذیه,الگوی مصرف,الگوی مصرف در جهان,اهمیت الگوی مصرف غذا,پایان نامه محیط زیست,تعریف تغذیه,جریان تولید و تغذیه,دانلود پایان نامه,دسترسی به غذا و تغذیه,سوء تغذیه,عادات غلط غذایی,مدیریت محیط زیست,نقش زنان
دانلود فایل تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي

دانلود فایل

توضیحات:پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست با عنوان نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زیستی(مطالعه موردی در منطقه 6 تهران)، در قالب فایل word و در حجم 190 صفحه.

چکيده:

يکي از
بحرانهاي زيست محيطي مسئله انتخاب الگوهاي نامناسب مصرف و در واقع مصرف بي
رويه است. افزايش مصرف به معني افزايش ضايعات و آلودگي محيط زيست است و غذا يکي از
مهمترين بخشهاي اقتصادي است، که توليد آن به اندازه کافي بستگي به توليد در بخش
کشاورزي و روند افزايش جمعيت دارد.

 زنان مي توانند به عنوان همسر، مادر، مدير، و
برنامه ريز خانواده و کسي که نقش اصلي را در تنظيم خريد و چگونگي مصرف بعهده دارد
و نيز بعنوان مربي و فرهنگساز نسل آينده نقش بسيار مهمي در تغيير الگوي مصرف غذايي
و در نتيجه کاهش آلودگي محيط زيست داشته باشد.

در اين
تحقيق محقق بدنبال اهداف اصلي خويش يعني افزايش نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف
غذايي مناسب و نهايتا کاهش فشار وارد بر محيط زيست به علت الگوهاي بي رويه مصرف مي
باشد.

جامعه
آماري در اين تحقيق ، زنان منطقه ٦تهران مي باشند که تعداد ١١۰۵٧نفر را تشکيل مي
دهند. افراد نمونه به حجم ٣۲۵ نفر بر اساس نمونه گيري چند مرحله اي خوشه اي تصادفي
انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق، پرسشنامه ويژه اي براي کسب اطلاعات
تهيه  شده که براي بررسي صحت و سقم فرضيات
تحقيق از آزمون کي دو و اسپيرمن استفاده گرديد و نتايج آن اينچنين بيان گرديد.
مطابق نظر پاسخگويان در مورد فرضيه اول با توجه به اينکه ضرائب ۲٦٣/۰و
۲۲٣/۰ از مقدار جدول ١۴٨/۰ بيشتر است بين سطح سواد و نوع
الگوي مصرف غذا ،رابطه معني دار وجود دارد،
يعني هرچه ميزان تحصيلات زنان افزايش مي يابد، ميزان آشنايي آنان با الگوهاي مصرف
غذايي افزايش مي يابد.همچنين با توجه به اينکه اکثر پاسخها ۲/٣۴ درصد در مورد ارتباط سن با
الگوي مصرف غذا به سمت گزينه متوسط بوده ، پس ارتباط معني داري بين ايندو وجود
ندارد. در مورد رابطه شاغل بودن زنان و نوع الگوي مصرف ٣/٦۸ درصد به سمت گزينه هاي
خيلي زياد و زياد گرايش داشته و کي دو بدست آمده ٧٧/١٣٨ از مقدار جدول بزرگتر است ،
پس رابطه معني دار مي باشد. در مورد تاثير نقش زنان در اقتصاد خانواده در زمينه
الگوي مصرف غذا پاسخها به سمت گزينه خيلي زياد گرايش داشته و در مورد تاثير نقش
زنان بدون همکاري دولت در الگوي مصرف غذا با توجه به مقادير کي دو بدست
آمده٦۴٦/۴۲۴و ۵۲٣/۲١٦ از مقدار جدول بزرگتر است، پس نقش زنان به تنهايي نمي تواند
موثر باشد.  بين آموزش زنان و کاهش ميزان پسماندها و کاهش در
اسراف مواد غذايي و کاهش مشکلات زيست محيطي 
ارتباط معني دار وجود دارد  ،  همپنين هر چه سواد تغذيه اي زنان بيشتر باشد
وضعيت تغذيه و سلامت خانواده بهتر مي شود. بين نقش زنان و سلامت غذاي مصرفي ارتباط
معنا دار وجود دارد. بين  افزايش درآمد و
بهبود در وضعيت تغذيه  خانواده ارتباط معنا
دار وجود دارد.

در آخر
به ارائه پيشنهاد در دو بخش مجزا ، يعني پيشنهاداتي براي دولت و زنان پرداخته شده
است.

فهرست مطالب:چکیدهمقدمهفصل اول- کلیات١‐١‐ فرضیه ,ضرورت ها و اهداف١‐١‐١‐بیان مسئله١‐١‐٢‐فرضیه١‐١‐٣‐ضرورت و اهمیت تحقیق١‐١‐۴‐اهداف١‐١‐۴‐١‐اهداف اصلی١‐١‐۴‐٢‐اهداف فرعی١‐١‐۵‐متغیرها١‐١‐۶‐محدودیت های تحقیق١‐۲-تعاریف نظری و عملیاتی١‐۲‐١‐تعاریف نظری١‐۲‐۲‐تعاریف عملیاتی١‐٣‐تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف ١‐٣‐١‐تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف در جهان١‐٣‐١‐١‐تغییر دادن الگوی مصرف از نظر دستور کار١‐٣‐١‐۲‐افزایش دسترسی به غذا و تغذیه از نظر دستور کار١‐٣‐١‐٣‐اهمیت موضوع تغذیه و زنان از دیدگاه کنفرانسهای بین المللی١‐٣‐۲‐ تاریخچه تغذیه در ایران ١‐٣‐۲‐ ١‐اهمیت الگوی مصرف غذا در برنامه های توسعه کشور١‐۴‐فیزیولوژی تغذیه ١‐۴‐١‐الگوی تغذیه ١‐۴‐٢‐جریان تولید و تغذیه ١‐۴‐٢‐١‐تعریف تغذیه١‐۴‐٢‐٢‐ماده مغذی١‐۴‐٢‐٣‐سوء تغذیه١‐۴‐٢‐۴‐تغذیه متعادل١‐۴‐٢‐۵‐عادات غلط غذایی١‐۴‐٢‐۶‐کربوهیدراتها١‐۴‐٢‐٧‐پروتئینها١‐۴‐٢‐٨‐چربیها١‐۴‐٢‐۹‐ویتامینها١‐۴‐٢‐١۰‐عناصر معدنی١‐۴‐٣‐تحقیق و توسعه١‐۴‐٣‐١‐صنایع غذایی ایران ١‐۴‐۴‐اثرات زیست محیطی تولید و مصرف غذا ١‐۴‐۴‐١‐اثرات زیست محیطی کشاورزی١‐۴‐۴‐۲‐اثرات زیست محیطی تولید محصولات دامی ١‐۴‐۴‐٣‐اثرات زیست محیطی فاز فرایند مواد غذایی ١‐۴‐۴‐۴‐اثرات زیست محیطی مصرف کننده١‐۵‐بررسی تغذیه در ابعاد فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی١‐۵‐١‐اثرات توسعه فرهنگی بر تغذیه ١‐۵‐١‐١‐الگوهای فرهنگی غذا ١‐۵‐۲‐اثرات توسعه اقتصادی ١‐۵‐۲‐١‐اقتصاد مواد غذایی ١‐۵‐۲‐۲- دامنه امنیت غذایی در ایران و جهان ١‐۵‐۲‐٣‐اثرات توسعه اقتصادی بر تغذیه ١‐۵‐۲‐۴‐اثرات تغذیه بر توسعه اقتصادی١‐۵‐۲‐۵‐ارزشیابی سیاست تغذیه در کلان اقتصاد ١‐۵‐۲‐۶‐بحران افزایش قیمت مواد غذایی ١‐۵‐۲‐٧‐رابطه بین درآمد و مصرف ١‐۵‐۲‐٨‐الگوی مصرف مواد غذایی ١‐۵‐۲‐۹‐ویژگی الگوی مصرف در کشورهای ثروتمند ۲‐۵‐۲‐١۰‐ویژگی الگوی مصرف در کشورهای فقیر ١‐۵‐۲‐١١‐وضعیت الگوی مصرف در ایران ١‐۵‐۲‐١۲‐روند مصرف سرانه مواد غذایی در کشور ١‐۵‐۲‐١٣‐موادغذایی و روند عرضه سرانه آنها ١‐۵‐۲‐١۴‐روند تولید محصولات کشاورزی ١‐۵‐۲‐١۵- وضعیت تولید و مصرف مواد غذایی ١‐۵‐۲‐١۶‐کیفیت الگوی تولید و مصرف ١‐۵‐۲‐١٧‐مرکز ثقل تولید محصولات کشاورزی در کشور ١‐۵‐۲‐١۸‐تصویری از تولید موادغذایی در کشور ١‐۵‐۲‐١۹‐بررسی وضعیت عرضه محصولات کشاورزی و تاثیر آن در الگوی مصرف مواد غذایی در ایران ١‐۵‐۲‐۲۰‐استراتژی کاهش ضایعات , وضعیت ایران و ارائه راهکارها ١‐۵‐٣‐ اثرات اجتماعی ١‐۵‐٣‐١‐رشد جمعیت وغذا ١‐۵‐٣‐۲‐سیاست عصر کمیابی غذا ١‐۵‐٣‐٣‐چشم انداز آینده غذا ١‐۵‐٣‐۴‐اثرات بهبود تغذیه بر سطح نیروی انسانی ١‐۵‐٣‐۵‐اثرات سوء تغذیه بر توسعه اجتماعی ١‐۵‐٣‐۶‐تاثیر عوامل اجتماعی بر الگوی مصرف موا غذایی و نقش خانواده ١‐۶‐ زنان ١‐۶‐١‐زنان و توسعه پایدار در دستور کار١‐۶‐١‐١‐ نقش زنان در تغییر الگوی مصرف ١‐۶‐١‐۲‐ راهکارهای کاهش مصرف ١‐۶‐١‐٣‐نقش آموزش زنان در تغییر الگوی مصرف ١‐۶‐١‐۴‐توانمند سازی زنان در الگوها و نحوه مصرف ١‐۶‐۲‐نقش زنان در کاهش آلودگی محیط زیست, کاهش جمعیت, کمبود مواد غذایی وکمبود آب) ١‐۶‐٣‐ نقش زنان در تغییرات در الگوی مصرف غذایی و سلامت کودکانفصل دوم – مواد و روشها ۲‐١‐ویژگی منطقه ۶ تهران ۲‐۲‐روش تحقیق ۲‐۲‐١‐نوع تحقیق ۲‐۲‐۲‐ جامعه آماری ۲‐۲‐٣‐ نمونه آماری ۲‐۲‐٣‐١‐حجم نمونه ۲‐۲‐٣‐۲‐ روش نمونه گیری ۲‐٣‐ابزار گردآوری اطلاعات ۲‐٣‐١- مشخصات پرسشنامه ۲‐٣‐۲- روایی و پایایی پرسشنامه فصل سوم- نتایج ٣‐١‐ آمار توصیفی ٣‐١‐١- توزیع سن پاسخگویان ٣‐١‐۲- توزیع وضع تاهل پاسخگویان ٣‐١‐٣- سطح تحصیلات پاسخگویان ٣‐١‐۴- توزیع وضعیت شغل پاسخگویان ٣‐١‐۵- توزیع وضعیت درآمد ماهیانه(خانوار)پاسخگویان ٣‐۲‐ آمار استنباطی ٣‐۲‐١‐پاسخ به فرضیه اول ( بین نقش زنان و نحوه استفاده در الگوهای مصرف غذاییرابطه وجود دارد.) ٣‐۲‐١‐١‐پاسخ به سوال ١( آیا سطح سواد زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی نقش موثر دارد؟)٣‐۲‐١‐۲‐پاسخ به سوال ۲( آیا بین سن زنان و نوع الگوهای مصرف غذایی رابطه وجود دارد؟) ٣‐۲‐١‐٣‐پاسخ به سوال ٣( آیا زنان می توانند با انتخاب الگوهای مصرف غذایی مناسب در اقتصاد خانواده تاثیرگذار باشند؟)٣‐۲‐١‐۴‐پاسخ به سوال ۴( آیا نقش زنان به تنهایی و بی پشتوانه دولت می تواند در الگوی مصرف غذا تاثیرگذار باشد؟)٣‐۲‐١‐۵‐پاسخ به سوال ۵( آیا شاغل بودن زنان در الگوی مصرف غذایی خانواده می تواند تاثیرگذار باشد؟)٣‐۲‐۲‐پاسخ به فرضیه دوم ( بین نقش زنان و کاهش در مصرف (آب, انرژی, پسماند, غذا….) رابطه وجود دارد؟)٣‐۲‐۲‐١‐پاسخ به سوال ١( آیا بین آموزش زنان و نوع الگوی مصرف( غذا,آب , انرژی …) ارتباط برقرار است؟)٣‐۲‐۲‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آیا بین آموزش زنان و کاهش در اسراف مواد غذایی ارتباط برقرار است؟)٣‐۲‐۲‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آیا بین آموزش زنان و کاهش تولید پسماندها ارتباط برقرار است؟ )٣‐۲‐۲‐۴‐ پاسخ به سوال ۴( آیا بین آموزش زنان و کاهش مشکلات زیست محیطی رابطه برقرار است؟ ) ٣‐۲‐٣‐ پاسخ به فرضیه سوم ( بین نقش زنان در بهبود وضعیت تغذیه ارتباط برقرار است.) ٣‐۲‐٣‐١‐ پاسخ به سوال ١( آیا بین افزایش درآمد خانواده و بهبود وضعیت تغذیه ارتباط برقرار است؟)٣‐۲‐٣‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آیا سطح سواد تغذیه ای زنان در بهبود وضعیت تغذیه و سلامت کودکان و خانواده نقش مؤثر دارد؟) ٣‐۲‐٣‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آیا بین نقش زنان و سلامت غذای مصرفی در خانواده ارتباط وجود دارد؟) فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات۴‐١‐ بحث و نتیجه گیری ۴‐١‐١‐ مقدمه ۴‐١‐٢‐بحث و نتیجه گیری پرسشنامه ۴‐١‐٢‐١- نتیجه گیری از فرضیه اول و سوالات پژوهشی مربوطه ۴‐١‐٢‐۲- نتیجه گیری از فرضیه دوم و سوالات پژوهشی مربوطه ۴‐١‐٢‐٣- نتیجه گیری از فرضیه سوم و سوالات پژوهشی مربوطه ۴‐١‐٢‐۴- نتیجه گیری از سوالات مربوط به میزان مصرف مواد غذایی ۴‐۲‐پیشنهادات ۴‐۲‐١‐نقش دولت ۴‐۲‐١‐١‐ پیشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی ۴‐۲‐١‐۲‐سایر فعالیتهای مؤثر دولت در زمینه الگوی مصرف غذا ۴‐۲‐۲‐نقش زنان ۴‐۲‐۲‐١‐پیشنهادات برای زنان پیوست پیوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی منابع منابع فارسی منابع انگلیسی اینترنت چکیده انگلیسی فهرست جداول

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
پایان نامه محیط زیست مدیریت محیط زیست دانلود پایان نامه اهمیت الگوی مصرف غذا الگوی مصرف در جهان الگوی مصرف دسترسی به غذا و تغذیه الگوی تغذیه جریان تولید و تغذیه تعریف تغذیه سوء تغذیه عادات غلط غذایی اثرات زیست محیطی نقش زنان

 • جزوه درس انسان از دیدگاه اسلام ( براساس منبع جدید ) + تست

  ابراهیم نیک صفت,انسان از دیدگاه اسلام,انسان از دیدگاه اسلام پیام نور,جزوه انسان از دیدگاه اسلام,جزوه پیام نور,دانلود جزوه,روانشناسی پیام نور,نمونه سوالات انسان از دیدگاه اسلام,نمونه سوالات رشته روان شناسی دانلود فایل جزوه درس انسان از دیدگاه اسلام ( براساس منبع…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان مراغه

  GIS,بخش های شهرستان مراغه,بخشهای مراغه,شیپ فایل,شیپ فایل بخش های شهرستان مراغه,شیپ فایل بخشهای مراغه,شیپ فایل مراغه,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان مراغه,مراغه,نقشه بخش های مراغه,نقشه مراغه,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان مراغه دانلود فایل دانلود نقشه بخش های…

 • پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI)

  DSI,ارزیا,پرسشنامه DSI,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه استاندارد تمایز یافتگی خود,پرسشنامه تمایز یافتگی خود,پرسشنامه تمایزیافتگی,پرسشنامه فرافایل,تمایز یافتگی,تمایز یافتگی خود,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد,مقیاس تمایز یافتگی خود دانلود فایل پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد تمایز یافتگی خود (DSI)، در قالب فایل word،…

 • پاورپوینت تحلیل دانشگاه رسانه ای اکسل اسپرینگر

  پاورپوینت تحلیل دانشگاه رسانه ای اکسل اسپرینگر برچسب ها: تحلیل دانشگاه رسانه ای اکسل اسپرینگربررسی معماری دانشگاه رسانه ای اکسل اسپرینگردانشگاه رسانه ای اکسل اسپرینگرتحلیل دانشگاهنمونه موردی خارجی دانشگاهبررسی معماری دانشگاهدانشگاه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل دانشگاه رسانه ای اکسل اسپرینگر دسته…

 • پاورپوینت کاربرد روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه های هیدرولیکی

  پاورپوینت کاربرد روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه های هیدرولیکی برچسب ها: کاربرد روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه های هیدرولیکیمفاهیم منطق فازیروشهای هوشمند و کلاسیکمفهوم الگوریتم ژنتیک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کاربرد روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه…

 • پاورپوینت طب سنتی نوین و درمان بیماری های ساده تا حاد

  آب درمانی,پاورپوینت طب سنتی,حجامت,درمان افسردگی,درمان با طب سنتی,درمان با ماسا,درمان بیماری با طب سنتی,درمان درد عظلات,درمان کبد با طب سنتی,زالو درمانی,شیاتسو,طب سنتی,طب سنتی ایران,فصد (رگ زدن),گیاه درمانی,ماساژ درمانی دانلود فایل پاورپوینت طب سنتی نوین و درمان بیماری های ساده تا…

 • عملیات شرکت بیمه

  ارزیاب خسارت,بیمه,بیمه اتکائی,نرخ گذاذی دانلود فایل عملیات شرکت بیمه دانلود فایل این پاورپونت شامل 13 اسلاید بسیار زیبا بوده، و مربوط به فصل دوازدهم کتاب مدیریت ریسک و بیمه جورج.ری.رجدا می باشد. و اسلایدهای آن با مطالبی شامل:نرخ گذاری،اصل مهم…

 • تحقیق کارشناسی ارتباط با پايگاه داده‌هاي Access در Visual Basic

  Access در Visual Basic,ارتباط با پايگاه داده‌,ارتباط با پايگاه داده‌ ها در ویژوال بیسیک,اکسس,برنامه نویسی شی گرا,پایان نامه IT,پایان نامه رشته کامپیوتر,پایان نامه کامپیوتر,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق Access درVisual Basic,ویژوال بیسیک دانلود فایل تحقیق کارشناسی ارتباط با پايگاه داده‌هاي Access…

 • هندبوک Traffic engineering

  هندبوک Traffic engineering برچسب ها: ترافیک پیشرفته ترافیکدرس ترافیک پیشرفتههندبوک ترافیکحمل و نقل مکشینکتاب ترافیک پیشرفته مکشین 2004 ترافیک پیشرفته مکشین traffic Engineeringthird editionroess & prasas رفتن به سایت اصلی هندبوک Traffic engineering دسته بندي : فنی و مهندسی »…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان کمیجان

  بخش های شهرستان کمیجان,شیپ فایل بخش های شهرستان کمیجان,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان کمیجان,لایه جی آی اس بخشهای شهرستان کمیجان,نقشه ی بخش های شهرستان کمیجان,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان کمیجان دانلود فایل دانلود نقشه بخش های…

 • داده های آماری شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس

  انتظاری به ریسک,بازدهی انتظاری,بازدهی واقعی,بورس اوراق بهادار,بورس اوراق بهادار تهران,داده های آماری,دانلود داده های بازدهی مرکب,رتبه نق,ساخت قطعات,شرکتهای بورس,صنعت خودرو,صنعت خودرو و ساخت قطعات,ضریب β,میانگین روزهای معاملات,نسبت شارپ دانلود فایل داده های آماری شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت…

 • پرسشنامه استاندارد عاطفه خودآگاه

  آزمون عاطفه خودآگاه,ارزیابی عاطفه خودآگاه,پرسشنامه خودسنجی,پرسشنامه عاطفه,پرسشنامه عاطفه خود آگاه,دانلود آز,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه عاطفه خودآگاه,سنجش عاطفه خودآگاه,عاطفه خود آگاه,مقیاس استاندارد,مقیاس عاطفه خودآگاه دانلود فایل پرسشنامه استاندارد عاطفه خودآگاه دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد عاطفه خودآگاه، در قالب فایل Word، همراه با…

 • تحقیق احداث ساختمان

  آرماتور بندی,احداث ساختمان,انواع ساختمان,بتن سازی,پایان نامه عمران,پایان نامه معماری,پروژه آماده ساختمان,پی سازی,دانلود پایان نامه,ساختمان سازی,قالب بندی و بتن ریزی,کارآموزی,کارآموزی عمران,گود برداری,مراحل ساختمان سازی,مهندسی عمران دانلود فایل تحقیق احداث ساختمان دانلود فایل توضیحات:پایان نامه رشته مهندسی عمران با موضوع احداث ساختمان…

 • پاورپوینت باکتری بروسلا

  پاورپوینت باکتری بروسلا برچسب ها: بروسلابروسلزباکتری بروسلابیماری بروسلامالتتب مالتبیماری تب مالتبروسلوزشیر نجوشیدهبستنی سنتیلبنیاتبهداشتزیستبیماریبیماری زاحیوانات اهلیبیماری دامبیماری های دامیانتقال بیمار به انسان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت باکتری بروسلا دسته بندي : علوم پزشکی » دامپزشکی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت با…

 • فایل اتوکد پلان ساختمان 1 طبقه

  1 طبقه,dwg,اتوکد,پلان,پلان آماده,پلان اتوکد,پلان ساختمان,پلان عمران,پلان معماری,دانلود پلان,ساختمان یک طبقه,طراحی,عمران,معماری,یک طبقه دانلود فایل فایل اتوکد پلان ساختمان 1 طبقه دانلود فایل توضیحات:پلان ساختمان 1 طبقه همراه با تمام جزییات در قالب فایل نرم افزار اتوکد و قابل ویرایش   پرداخت…

 • پرسشنامه سبک های نفوذ ( تاثیرگذاری)

  پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه سبک نفوذ,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه های مدیریت,خرید پرسشنامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد,دانلود پرسشنامه سبک نفوذ,دانلود پرسشنامه سبک های نفوذ,سبک نفوذ دانلود فایل پرسشنامه سبک های نفوذ ( تاثیرگذاری) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)، در قالب فایل pdf، شامل 40…

 • معماری تمدن یونان

  معماری تمدن یونان برچسب ها: معماری یوناندوریکایونیککرنتیآکروپلیسپارتنون رفتن به سایت اصلی معماری تمدن یونان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت شامل 42 اسلاید توضیحات کامل معماری تمدن یونان به همراه عکسویژگی های سرزمین یوناناصول فرهنگی…

 • پاوررپوینت (اسلاید) ارائه مؤثر با پاورپوینت

  آموزش پاورپوینت,آموزش تدوین پاورپوینت,ارائه پاورپوینت,ارائه جذاب,ارائه زیبا,ارائه مؤثر با پاورپوینت,اصول مربوط به جلب توجه,اصول مربوط به متن و نوشته,اصول نوع و شماره قلم,دانلود پاورپوینت,طراحی مجموعه اسلاید ها,فرافایل,نکات سخنرانی دانلود فایل پاوررپوینت (اسلاید) ارائه مؤثر با پاورپوینت دانلود فایل توضیحات:پاوررپوینت آموزش…

 • جزوه اجرای آسفالت (نکات کاربردی)

  جزوه اجرای آسفالت (نکات کاربردی) برچسب ها: آسفالت روش اجراغلطک لاستیکی غلطک آهنی غلطک زنی فینیشر پخش آسفالت روسازی کاربرد آسفالتآسفالت گرمدانلود تحقیقدانلود جزوهجزوه عمرانبرنامه ریزی حمل و نقل رفتن به سایت اصلی جزوه اجرای آسفالت (نکات کاربردی) دسته بندي…

 • کتاب طلایی آزمایش های شیمی

  آزمایشهای شیمی,دانلود رایگان,دانلود کتاب,رابرت برنت,زهرا احمدی,شیمی,کتاب شیمی,کتاب طلایی آزمایش های شیمی,کتاب طلایی شیمی دانلود فایل کتاب طلایی آزمایش های شیمی دانلود فایل کتاب آزمایشات طلایی شیمی، در قالب فایل pdf و در حجم 110 صفحه که بصورت رایگان می توانید…

 • پاورپوینت سازمانها؛ سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز

  اثرات منفی سازمانها,انواع سیستمهای عقلایی,پاورپوینت سازمانها,دانلود پاورپوینت,دلایل اهمیت سازمانها,سازمان بر اساس دیدگاه عقلایی,سطوح نظریات سازمانی,سیستم عقلایی,سیستم های طبیعی و باز,سیستم های عقلایی,سیستمهای عقلایی,وجوه اشتراک سازمانها دانلود فایل پاورپوینت سازمانها؛ سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته…

 • نمونه سوال بخش استراکچر آزمون MSRT + جوابهای کلیدی (سری دوم)

  آموزن msrt,استراکچر تافل,استراکچر زبان,ام اس ار تی,پاسخنامه MSRT,تست msrt,تست استراکچر,خرید فایل,دانلود فایل,سوالات استراکچر,سوالات تافل,فرافایل,فروش فایل,گرامر,نمونه سوال,نمونه سوال MSRT,نمونه سوال تافل دانلود فایل نمونه سوال بخش استراکچر آزمون MSRT + جوابهای کلیدی (سری دوم) دانلود فایل توضیحات:نمونه سوال بخش استراکچر آزمون…

 • پرسشنامه استاندارد سبك دلبستگي (هزن و شيور)

  پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه دلبستگي,پرسشنامه سبك دلبستگي,پرسشنامه هزن و شیور,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه سبك دلبستگي,سبك دلبستگي,سبک دلبستگی اجتنابی,سبک دلبستگی ایمن,سبک دلبستگی دوسوگرا,سبک دلبستگی رحیمیان بوگر,هزن و شیور دانلود فایل پرسشنامه استاندارد سبك دلبستگي (هزن و شيور) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد سبك دلبستگي تألیف…

 • پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی و هنری CorpArtes

  پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی و هنری CorpArtes برچسب ها: تحلیل مرکز فرهنگی و هنری CorpArtesبرسی معماری مرکز فرهنگی و هنری CorpArtesمرکز فرهنگی و هنری CorpArtesتحلیل مرکز فرهنگی و هنریپلان مرکز فرهنگی و هنرینمونه موردی خارجی مرکز فرهنگی و هنریبررسی معماری…

 • پاورپوینت انداره گیری عملکرد سبد سهام

  انداره گیری عملکرد سبد سهام,پاورپوینت انداره گیری عملکرد سبد سهام,تحقیق انداره گیری عملکرد سبد سهام,عملکرد سبد سهام,مقاله انداره گیری عملکرد سبد سهام,مقایسه مقیاسی شارپ و مقیاسی تری,مقیاس پاداش تغییر پذیری(RVAR),مقیاس پاداش نوسان پذیری(RVOL) دانلود فایل پاورپوینت انداره گیری عملکرد سبد…

 • دانلود نقشه همباران استان چهارمحال و بختیاری

  خطوط همبارش استان چهارمحال و بختیاری,دانلود شیپ فایل خطوط همبارش چهارمحال و بختیاری,دانلود نقشه همبارش چهارمحال و بختیاری,شیپ فایل خطوط همبارش استان چهارمحال و بختیاری,نقشه همبارش استان چهارمحال و بختیاری دانلود فایل دانلود نقشه همباران استان چهارمحال و بختیاری دانلود…

 • جزوه ی کلاسی و کنکوری روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور (دفتر اول)

  جزوه ی کلاسی و کنکوری روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور (دفتر اول) برچسب ها: جزوهخلاصه کتابکنکورارشدوزارت علوموزارت بهداشتروش تحقیقعلی دلاورروانشناسیعلوم تربیتی رفتن به سایت اصلی جزوه ی کلاسی و کنکوری روش تحقیق در روانشناسی و…

 • پاورپوینت کاربرد رنگ ها درايمنی

  پاورپوینت کاربرد رنگ ها درايمنی برچسب ها: رنگ های ایمنی کاروفناوری هشتممفاهیم رنگهای ایمنیتوضیح رنگ های ایمنیرنگ های ایمنی زردمثال برای رنگ های ایمنی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کاربرد رنگ ها درايمنی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی…

 • جوشکاری تيتانيوم و آلياژهای آن

  آلياژهاپرتو الکترونی,آلیاژهای تیتانیوم,تحقیق جوشکاری تيتانيوم,تيتانيوم خالص تجاری,تيتانيوم غيرآلياژی,جوش پذیری ن,جوشکاری آلیاژهای تیتانیوم,جوشکاری تيتانيوم,جوشکاری قوس فلزی گازی,دانلود تحقیق جوشکاری,متالورژی صنايع هوافضا,منطقه جوش تیتانیوم دانلود فایل جوشکاری تيتانيوم و آلياژهای آن دانلود فایل تحقیق جامع با موضوع جوشکاری تيتانيوم و آلياژهای آن، در…

 • پاورپوینت (اسلاید) تحقیق در عملیات

  حالت های خاص,خرید فایل,دانلود رایگان,دانلود فایل,روش Big M,روش دوفازی,روش سیمپلکس,روش سیمپلکس دوگان,روش هندسی,فرافایل,کلیات تحقیق در عملیات,مدل سازی ریاضی خطی,همکاری در فروش,ویه حل مدل های ریاضی خطی دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) تحقیق در عملیات دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت تحقیق در عملیات در…

 • پاورپوینت (اسلاید) بناهاي معماري ديناميک

  اسلاید معماري ديناميک,برج ديناميک در دبي,بناهاي معماري ديناميک,پاورپوینت رشته معماری,پاورپوینت معماری دینامیک,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت معماري ديناميک,دانلود پاورپوینت معماری,دینامیک معماری,معماری دینامیک,ويژگی های سازه های ديناميکی دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) بناهاي معماري ديناميک دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته معماری با موضوع بناهاي…

 • اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت ذهني دختران دبيرستاني

  آموزش مهارت,آموزش مهارت های زندگی,اثربخشی آموزش مهارت های زندگی,پروژه روانشناسی,تحقیق رشته روانشناسی,تحقیق روانشناسی,دانلود تحقیق,دختران دبیرستان,روانشناسی بالینی,سلامت ذهنی,سلامت ذهنی دانش آموزان,سلامت ذهنی دختران دبیرستانی,مهارت زندگی دانلود فایل اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت ذهني دختران دبيرستاني دانلود فایل توضیحات:تحقیق رشته…

 • پاورپوینت تحلیل بیمارستان کودکان رندال- آمریکا

  پاورپوینت تحلیل بیمارستان کودکان رندال- آمریکا برچسب ها: تحلیل بیمارستان کودکان رندالبررسی معماری بیمارستان کودکان رندالپلان بیمارستان کودکان رندالنمونه موردی خارجی بیمارستانپلان بیمارستانتحلیل بیمارستانبررسی معماری بیمارستانبیمارستان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل بیمارستان کودکان رندال- آمریکا دسته بندي : فنی…

 • تحقیق آموزش کشت ذرت دانه ای و علوفه ای

  corn,آموزش کشت ذرت,انواع ذرت,برداشت ذرت,تحقیق ذرت,خاک مناسب ذرت,خرید فایل,ذرت دانه ای,ذرت شیرین,ذرت علوفه ای,ذرت غلاف دار,عملیات داشت ذرت,عملیات کاشت ذرت,فرافایل,کاشت ذرت,کشت ذرت,کشت ذرت دانه ای و علوفه ای,مشخصات گیاهشناسی ذرت دانلود فایل تحقیق آموزش کشت ذرت دانه ای و علوفه…

 • پرسشنامه همدلی (مهرابیان و اپستین، 1972)

  ارزیابی همدلی,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه استاندارد همدلی,پرسشنامه روانشنا,پرسشنامه همدلی,دانلود پرسشنامه,سنجش درجه همدلی,سنجش همدلی,فرافایل,مقیاس استاندارد همدلی,مقیاس همدلی,مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین,مهرابیان و اپستین,همدلی مهرابیان دانلود فایل پرسشنامه همدلی (مهرابیان و اپستین، 1972) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد همدلی تالیف مهرابیان و اپستین (1972)، در…