تحقیق بررسي امكان تشخيص استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه

بورس اوراق بهادار,تامين مالي,تامين مالي خارج از ترازنامه,تحقیق بورس,تحقیق حسابداری,تحقیق رشته حسابداری,تحقیق مدیریت,ترازنامه,حسابداری,حسابرسان مستقل,دانلود تحقیق,ساختار سرمايه,قانون ساربينز اكسلي,مقاله کارشناسی ارشد
دانلود فایل تحقیق بررسي امكان تشخيص استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه

دانلود فایل

توضیحات:تحقیق رشته حسابداری با عنوان بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل در قالب فایل Word و در حجم 250 صفحه به همراه پروپوزال اصلی، چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع.چکیده:مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به
انواعي از معاملات خارج از ترازنامه، روشهاي رايج مورد استفاده توسط
شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از
تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از
تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعاليتها و رويدادهاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه
معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات
عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .در اين پژوهش ابتدا به مقا لات و
بيانيه هاي منتشر شده توسط نهاد هاي رسمي و غير رسمي حرفه حسابداري در مورد
موضوع اشاره شده است ،سپس روشهاي رايج مورد استفاده از اين نوع تامين مالي
توسط شركتها به تفصيل تشريح شده است و در نهايت فرضيات پژوهش مورد آزمون
آماري قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در اين پژوهش ارتباط و يا عدم
ارتباط بين نسبتهاي ما لي كليدي و تا مين مالي خارج از تراز نامه ،تغيير در
ساختار سرمايه در صورت استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه و در
نهايت بوجود آمدن ترديدي عمده در فرض تداوم فعاليت در صورت استفاده از
تامين مالي خارج از تراز نامه مي باشد .براي پاسخ دادن به اين سوالات ا
بتدا شركتهاي مرتبط با تامين مالي خارج از تراز نامه بين سالهاي 1380 -1385
با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائي و اطلاعات مربوط استخراج و با
استفاده از متغير هاي پژوهش (نسبتهاي ما لي در نظر گرفته شده )از طريق
روشهاي آماري اقدام به آزمون فرضيه ها شده است .نتايج بدست آمده از آزمون
آماري فرضيه ها حاكي از تائيد فرضيه هاي پژوهش مي باشد، با توجه به يافته
هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نا مساعد بودن نسبتهاي مالي مي تواند دليل
بر استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه توسط شركتها باشد لذا به
حسابرسان مستقل پيشنهاد مي شود نسبتهاي كليدي تراز نامه اي را جهت تشخيص
استفاده احتما لي شركتها از تامين مالي خارج از تراز نامه مورد توجه قرار
دهند .فهرست مطالب:مقدمه فصل اولفصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش 1-تاريخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون 2-1 مقدمه 2-2 گفتار اول: تاريخچه 2-2-1 مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز 2-2-2 متن پيشنهادی شماره 42 (ED42) 2-2-3 متن پيشنهادی شماره 49 (ED 49) 2-2-4 شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4) 2-2-5 بيانيه تحقيق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات 2-3 گفتار دوم: مبانی نظری 2-3-1 تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات 2-3-2 شناخت 2-3-3 عدم شناخت 2-3-4 تهاتر 2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم 2-3-6 معاملات مرتبط 2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی 2-4-1 ترازنامه 2-4-2 صورتهای مالی اساسی ديگر 2-4-3 يادداشتهای توضيحي صورتهای مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام 2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه 2-5-1 آنچه براي انرون اتفاق افتاد؟ 2-5-2 تاريخچه انرون 2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون 2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بينز اکسلی 2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص 2-2-1 مقدمه 2-2-2 تعريف شرکتها با اهداف خاص 2-2-3 ارتباط با تامين مالی خارج از تراز نامه 2-2 گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی 2-2-1 مقدمه 2-2-2 ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه 2-2-3 اقلامي كه افشاء آنها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است 2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی 3- شيوه های مورد استفاده در تامين مالی خارج از تراز نامه 1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهاي فرعی 2-2-1 تعريف شرکتهای فرعی وشبه فرعی 2-2-2 معافيت شبه شرکتهای فرعی از تلفيق 2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامين مالی خارج از تراز نامه 2-2 گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکتها 3-2-1 سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شودونه موجب افزايش کنترل 2-2-2 سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزايش کنترل نمی شود 2-2-3 سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود 2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاريها 2-2-5 تلفيق 2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت 1-2-3 ارزيابی معامله 2-2-3 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی 3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت 2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار 1-2-4 ارزيابی معامله 2-2-4 اجاره های سرمايه ای 3-2-4 اجاره های عملياتی 4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خريدار 5-2-4 استاندارد بين المللی حسابداری برای اجاره ها 2-5 گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد 1-2-5 ارزيابی معامله 2-2-5 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی 3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخريد 4-2-5 شيوه حسابداری 2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی 1-2-6 ارزيابی معامله 2-2-6 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی 3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا 4-2-6 تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتري 5-2-6 آيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟ 6-2-6 آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟ 7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی 2-7 گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم 1-2-7 ارزيابی معاملات 2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140 3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائيهای مالی 2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی 1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل 2-2-8- طبقه بندی نسبتها 3-2-8- فرض تداوم فعالیت 2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش 1-2-10: نتيجه گيري فصل سوم 1-3 مقدمه 2-3 اهداف پژوهش 3-3 روش جمع آوري داده ها 4-3 قلمرو پژوهش 5-3 جامعه آماري 6-3 نحوه گردآوري اطلاعات 7-3 نمونه گيري 8-3 فرضيه هاي پژوهش 9-3 متغيرهاي پژوهش 10-3 تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش 11-3 اندازه گيري متغيرهاي پژوهش 12-3 روش آماري آزمون فرضيه ها فصل چهارم 1-4 مقدمه 2-4 نتايج تحليل داده ها- سال 80 3-4 نتايج تحليل داده ها- سال 81 4-4 نتايج تحليل داده ها- سال 82 5-4 نتايج تحليل داده ها- سال 83 6-4 نتايج تحليل داده ها- سال 84 7-4 نتايج تحليل داده ها- سال 85 فصل پنجم 1-5 مقدمه 2-5 خلاصه اي از كل پژوهش 3-5 خلاصه يافته های پژوهش 4-5 نتيجه گيري 5-5 پيشنهادات 1-5-5 پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهش 2-5-5 پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي 6-5 محدوديت هاي پژوهش 7-5 فهرست منابعفصل ششم :پیوستها

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
تحقیق حسابداری تحقیق مدیریت دانلود تحقیق تامين مالي تامين مالي خارج از ترازنامه قانون ساربينز اكسلي ساختار سرمايه ترازنامه مقاله کارشناسی ارشد حسابداری بورس اوراق بهادار تحقیق بورس حسابرسان مستقل تحقیق رشته حسابداری

 • پاورپوینت سامانه تولید دسته ای

  پاورپوینت سامانه تولید دسته ای برچسب ها: سیستم های تولید دسته ایسیستم تولید دسته ایسیستم های تولید چیستسیستم تولید پیوستهانواع سیستم تولیدمثال برای سیستم تولید پیوستهانواع سیستم تولیدمثال انواع سیستم تولیدتولید بچبچ پروداکشنخرید فایلبهترین همکاری در فروش رفتن به سایت…

 • مجموعه آزمایش های آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب

  آب های صنعتی,آب و فاضلاب,آزمايش سنجش سولفيت,آزمايش‎ كنترل آب در پالايشگاه,آزمایش های آب و فاضلاب,آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب,انواع رسوب در بویلرها,پديده خوردگي,دانلود آزمایش,شیمی آب و فاضلاب,صنعت آب و فاضلاب,واحد آب صنعتي دانلود فایل مجموعه آزمایش های آزمایشگاه شیمی آب…

 • مقاله مدل مکانیابی و مسیر یابی چند روشی برای حمل و نقل مواد پر خطر بر پایه مدل جریان چند کالایی

  حمل و نقل مواد پر خطر,دانلود مقاله ترجمه شده,دانلود مقاله صنایع,طراحی سیستمهای صنعتی,مدل جریان چند کالایی,مسیر یابی مواد پر خطر,مقاله 2014,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده صنایع,مقاله مهندسی صنایع,مکانیابی و مسیریابی چند شکلی,مهندسی صنایع دانلود فایل مقاله مدل مکانیابی و مسیر…

 • پروپوزال بررسی نقش بندر شهید رجایی در توسعه ترانزیت

  پروپوزال بررسی نقش بندر شهید رجایی در توسعه ترانزیت برچسب ها: پایان نامه گمرکدانلود پروپوزالترانزیت بندر شهید رجاییکریدور شمال کریدور شمال جنوبتوسعه ترانزیتمدیریت بازرگانی دریاییپروژه مدیریت بازرگانیمدیریت حمل و نقلبرنامه ريزي حمل و نقلمزیت ترانزیتی ایرانترانزیت ایرانپروپوزال مدیریت رفتن به…

 • پاورپوینت ایمونوکروماتوگرافی (سنجش هاپتن ها)

  اجزای یک کاست,اجزای یک نوار یا کاست,انواع ایمونوکروماتوگرافی,ایمونوکروماتوگرافی,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت,روش رقابتی,روش ساندویچی,مزایای ایمونوکرماتوگرافی,میکروسفر,نمای شماتیک روش رقابتی ایمونوکرماتوگرا,نمای شماتیک روش ساندویچی,هاپتن ها دانلود فایل پاورپوینت ایمونوکروماتوگرافی (سنجش هاپتن ها) دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع ایمونوکروماتوگرافی (سنجش هاپتن ها)، در حجم…

 • پاورپوینت تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره دارایی ها

  اجاره دارایی ها,انواع اجاره,پروژه حسابداری,تصمیم اجاره,تصمیم گیری در مسائل مالی,تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها,تصمیم گیری مالی,تصمیمات اجاره,دانلود پاورپوینت,فروش و اجاره مجدد,مدیریت سرمایه گذاری,منابع وجوه نقد برای تأمین مالی دانلود فایل پاورپوینت تصمیم گیری در مورد خرید یا…

 • تحقیق تاملی اجمالی بر نگرش توسعه پایدار

  ابعاد توسعه پایدار,الزامات توسعه پایدار,اهداف توسعه پایدار,توسعه,توسعه پایدار,توسعه پایدار شهری,توسعه شهری,راهکارهای توسعه,شاخص هاي توسعه پايدار,شهر پایدار,عوامل موثر بر توسعه پایدار,فرافایل,نظریه توسعه پایدار شهری,همکاری دانلود فایل تحقیق تاملی اجمالی بر نگرش توسعه پایدار دانلود فایل توضیحات:تحقیق تاملی اجمالی بر نگرش توسعه…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ آشنایی کامل با فیبر نوری

  پروژه,پروژه کامپیوتر,خرید کارآموزی,دانلود پروژه,دانلود کارآموزی,دانلود کارآموزی فیبر نوری,دانلود کارآموزی کامپیوتر,فیبر نوری,کارآموزی,کارآموزی فیبر نوری,کارآموزی کامپیوتر,کارورزی فیبر نوری,کامپیوتر,گزارش کارآموزی دانلود فایل گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ آشنایی کامل با فیبر نوری دانلود فایل توضیحات: گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ با موضوع آشنایی کامل با فیبر نوری…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان اهر

  بخش های شهرستان اهر,شیپ فایل بخش های شهرستان اهر,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان اهر,نقشه ی بخش های شهرستان اهر,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان اهر دانلود فایل دانلود نقشه بخش های شهرستان اهر دانلود فایل بخش های…

 • گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 2 (استری و صابونی شدن)

  آز شیمی آلی 2,آزمایشگاه شیمی آلی2,استری و صابونی شدن,دانلود گزارش کار شیمی,دستور کار آلی 2,شیمی آلی 2,گزارش کار آز شیمی آلی 2,گزارش کار آلی 2,گزارش کار شیمی,گزارش کار شیمی آلی,گزارش کار شیمی آلی 2 دانلود فایل گزارش کار آزمایشگاه شیمی…

 • تحقیق خشک کردن عسل

  انواع عسل خشک شده,پودر عسل,تهیه پودر عسل,خشک کردن عسل,خشک کن انجمادی,خشک کن پاششی,خشک کن تحت خلاء,خصوصیات پودر عسل,دکسترین,روش های تولید پودر عسل,روش های خشک کردن,روش های خشک کردن عسل,صمغ عربی,عسل پودر,کریستالیزاسیون,مالتودکسترین دانلود فایل تحقیق خشک کردن عسل دانلود فایل توضیحات:تحقیق…

 • پاورپوینت (اسلاید) آشنایی با هتل استقلال تهران

  آشنایی با هتل استقلال تهران,پاورپوینت آشنایی با هتل استقلال تهران,پاورپوینت بررسی هتل استقلال تهران,پاورپوینت هتل استقلال,پاورپوینت هتل استقلال تهران,طراحی هتل,فرا,فضاهای داخلی هتل,معماری هتل,هتل استقلال,هتل استقلال تهران,هتل رویال هیلتون دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) آشنایی با هتل استقلال تهران دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت…

 • پاورپوینت مهارت حل خلاقانه مسأله

  آزمون HBDI,تفکر خلاق,تکنیک 6 کلاه فکری,تکنیک موعد مقرر,تکنیکهای تشخیص مسأله,تکنیکهای شناخت مسأله,خلاقیت,روشهای جمعی حل مسأله,روشهای فردی حل مسأله,فرافایل,فروشگاه فایل,مدل چهار ربعی مغز,ند هرمان,نوآوری دانلود فایل پاورپوینت مهارت حل خلاقانه مسأله دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت مهارت حل خلاقانه مسأله، در حجم 83…

 • پکیج کامل جزوه + ویدئوهای پرسش ها و مسائل فصل چهارم فیزیک 2 نظام قدیم ( کار و انرژی)

  انرژی,انرژی جنبشی,توان,جزوه فیزیک 2 نظام قدیم,حل المسائل فیزیک 2,حل المسائل فیزیک 2 نظام قدیم,سرفصل های دروس پایه دوازدهم,سرفصل های دروس پایه یازدهم,فیزیک 2 تجربی,فیزیک 2 ریاضی,قضیه کار و انرژی دانلود فایل پکیج کامل جزوه + ویدئوهای پرسش ها و مسائل…

 • بررسی موانع ، مشکلات و تنگنا های زنبورداری در سطح استان زنجان

  بررسی موانع ، مشکلات و تنگنا های زنبورداری در سطح استان زنجان برچسب ها: زنبورداریصنعت زنبورداریتحقیق زنبورداریپروژه زنبورداریتحقیق کشاورزیموانع و تنگناهای زنبورداریموانع زنبورداریاستان زنجانزنبورداری در ایرانزنبورداری در زنجانزنبور عسلپرورش زنبورسرمایه گذاران داخلی و خارجی ریسک و تهدیدهای زنبورد رفتن به…

 • پاورپوینت (اسلاید) تاثیر ساختمان سازی بر محیط زیست

  بام سبز,برج شیشه ای,برج گیاهی,پاورپوینت ساختمان سازی و محیط زیست,پاورپوینت محیط زیست,تاثیر ساختمان سازی,دانلود پاورپوینت,ساختمان تخم مر,ساختمان سازی همگام با محیط زیست,ساختمان سبز,طراحی ساختمان سبز,طراحی مناسب ساختمان,فرافایل,معماری سبز دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) تاثیر ساختمان سازی بر محیط زیست دانلود فایل…

 • تحقیق سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی+ فهرست منابع

  الگوی تحقق توانمند سازی مدیران,تحقیق مدیریت,تعاریف توانمند سازی,توانمند سازی کارکنان در سازمان,توانمندسازی انسانی,خرید ف,رويكرد‌هاي مديريت منابع انساني,سرمایه انسانی,فرافایل,متدولوژی های افزایش سرمایه,مديريت منابع انساني,مفهوم توانمند سازی دانلود فایل تحقیق سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی+ فهرست منابع دانلود فایل توضیحات:تحقیق با عنوان…

 • دانلود شیپ فایل مرز شهرستان دیواندره

  دیواندره,شیپ فایل,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیواندره,شیپ فایل مرز شهرستان دیواندره,لایه ی محدوده سیاسی شهرستان دیواندره,لایه ی مرز شهرستان دیواندره,نقشه محدوده سیاسی شهرستان دیواندره,نقشه مرز شهرستان دیواندره دانلود فایل دانلود شیپ فایل مرز شهرستان دیواندره دانلود فایل شیپ فایل مرز…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان عجب شیر

  GIS,بخش های شهرستان عجب شیر,بخشهای عج,شیپ فایل,شیپ فایل بخش های شهرستان عجب شیر,شیپ فایل بخشهای عجب شیر,شیپ فایل عجب شیر,عجب شیر,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان عجب شیر,نقشه بخش های عجب شیر,نقشه عجب شیر,نقشه ی جی آی اس بخش های…

 • پاورپوینت تفسیر استاندارد زلزله 2800 و کاربرد آن در Etabs

  آیین نامه زلزله,استاندارد زلزله,استاندارد زلزله 2800,پاورپوینت,پاورپوینت تفسیر استاندارد زلزله 2800,پاورپوینت مهندسی زلزله,پروژه زلزله,تفسیر استاندارد زلزله 2800,دانلود پاورپوینت,دانلود رایگان,زلزله 2800,عمران,مهندسی زلزله,مهندسی عمران دانلود فایل پاورپوینت تفسیر استاندارد زلزله 2800 و کاربرد آن در Etabs دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت تفسیر استاندارد زلزله 2800…

 • رنده برقی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  catia,solidworks,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,رنده,رنده برقی,رنده برقی در سالیدورک,رنده برقی در کتیا,رنده برقی سالیدورک,رنده برقی کتیا,طراحی صنعتی,مکانیک,نقشه اجرایی,نقشه کشی صنعتی دانلود فایل رنده برقی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل رنده برقی طراحی شده…

 • پاورپوینت تحلیل میراث فرهنگی در نروژ

  پاورپوینت تحلیل میراث فرهنگی در نروژ برچسب ها: تحلیل میراث فرهنگی در نروژبررسی معماری میراث فرهنگی در نروژپلان میراث فرهنگی در نروژمیراث فرهنگی در نروژتحلیل ساختمان میراث فرهنگیپلان ساختمان میراث فرهنگینمونه موردی خارجی ساختمان میراث فرهنگیبررسی معماری ساختمان میراث فرهنگی…

 • پاورپوینت (اسلاید) سازه های فضاکار

  آشنایی با سازه فضاکار,اجزاي سازه فضاكار,انواع سازه فضاکار,انواع گنبد,پاورپوینت آشنائی با سازه فضائی,پاورپوینت سازه فضاکار,دانلود پاورپوینت,سازه فضاکار,سازه فضاکار چیست,سازه فضایی,سازه های فضائی,فرا,معرفی سازه فضاکار,معرفی سازه های فضاکار دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) سازه های فضاکار دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت سازه های فضاکار،…

 • نمونه سوالات درس معرفت شناسی

  نمونه سوالات درس معرفت شناسی برچسب ها: نمونه سوالات درس معرفت شناسینمونه سوالات معرفت شناسینمونه سوال درس معرفت شناسینمونه سوال معرفت شناسینمونه سوالات معرفت شناسی رشته روانشناسینمونه سوال معرفت شناسی رشته روان شناسیمعرفت شناسیروان شناسی پیام نورروانشناسی پیام نور رفتن…

 • پاورپوینت (اسلاید) انواع نقشه

  انواع نقشه,انواع نقشه مکانی,پاورپوینت انواع نقشه,پاورپوینت کارتوگرافی,توپوگرافیک,دانلود پاورپوینت,رشته م,روش تهیه نیمرخ توپوگرافیک,کارتوگرافی,منحنی تراز,منحنیهای میزان,نقشه های توپوگرافیک,نقشه های دینامیک,نقشه های ویژه,نیمرخ توپوگرافیک دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) انواع نقشه دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی درس کارتوگرافی رشته مهندسی منابع طبیعی با موضوع…

 • طرح لایه باز ارده ممتاز مخصوص به صورت قالب دار (psd)

  طرح لایه باز ارده ممتاز مخصوص به صورت قالب دار (psd) برچسب ها: طرح لایه باز ارده ممتازلایه باز ارده کنجدلیبل اردهطرح اردهطرح لایه باز حلواپزیpsd لایه باز اردهبرچسب ارده ممتازهلیبل ارده وشیره رفتن به سایت اصلی طرح لایه باز…

 • نمونه سوالات مقاومت مصالح 1 به همراه پاسخ تشریحی

  نمونه سوالات مقاومت مصالح 1 به همراه پاسخ تشریحی برچسب ها: نمونه سوال مقاومتنمونه سوال مقاومت مصالح 1 نمونه سوال به همراه پاسخمقاومت مصالح 1 تنشتنش برشیتنش نرماللهیدگیتنش در قطعات اتصالتنش مجازبار مجازتنش نهاییکرنش خزشخستگیتغییرشکل محوریخیزتغییرحرارتتغییر مکانکوپل پیچ رفتن به…

 • تحقیق بررسی عملکرد مخازن کربناته نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از محاسبات موازنه مواد

  تحقیق بررسی عملکرد مخازن کربناته نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از محاسبات موازنه مواد برچسب ها: بررسی عملکرد مخازن کربناته پایان نامه مهندسی شیمیمخازن نفتی کربناتهبررسی عملکرد مخازن کربناته جنوب عملکرد مخازن کربناته جنوب پروژه رشته شیمیمهندسی شیمیدانلود پروژهمحاسبات…

 • تحقیق تعیین میزان کموکاین های سلول‌هایCCL20 وCCL22 در سرم بیماران مبتلا به MS

  ایمونولوژی پزشکی,بیماری ms,بیماری ام اس,بیماری مولتیپل اسکلروزیس,پلی مورفیسم کموکاین ها,تحقیق پزشکی,دانلود تحقیق,ژن کموکاین,سطح سرمي كموكاين,فراوانی پلی مرفیسم,كموكاينCCL20,کموکاین های سلول‌هایCCL20 وCCL22,مولتیپل اسکلروزیس دانلود فایل تحقیق تعیین میزان کموکاین های سلول‌هایCCL20 وCCL22 در سرم بیماران مبتلا به MS دانلود فایل توضیحات:تحقیق رشته…

 • پاورپوینت تزریق ایمن

  پاورپوینت تزریق ایمن برچسب ها: انواع تزریقآموزش تزریق عضلانی به خودمحل تزریق عضلانی در کودکانآموزش تزریق آمپول وریدیعوارض تزریق نادرست آمپولآموزش تزریق آمپول به زبان فارسیعوارض تزریق هوا در عضلهعوارض تزریق اشتباه آمپول عضلانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تزریق…

 • بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل

  پایان نامه پیرامون احكام سقط جنين,پروژه احكام سقط جنين,تحقیق احكام سقط جنين,تحقیق در مورد احكام سقط جنين,حقوق پزشکی,دانلود تحقیق احكام سقط جنين,عناصر سقط جنين,کار تحقیقی احكام سقط جنين,مقاله احكام سقط جنين دانلود فایل بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل…

 • پاورپوینت آنالیز ژاکت های فراساحلی

  پاورپوینت آنالیز ژاکت های فراساحلی برچسب ها: سازه فراساحل موج باد بار زنده بار مرده بار های موثر تغییر مکانآنالیز عکس العمل دینامیکیتناوب وج ارتفاع موج stru cadبار مرده و زندهنیروی بادمحاسبه ارتفاع و دوره تناوب موجنیروی موجمدل سازه ایآنالیز…

 • پاورپوینت (اسلاید) روش ساخت بلبرینگ ها

  bearings,بلرینگ,پاورپوینت بلرینگ,تحقیق بلرینگ,تحقیق روش های تولید,تولید بلرینگ,دانشگاه صنعتی شریف,دانلود پاورپوینت,دانلود تحقیق,روش ساخت بلبرینگ,روش های تولید,ساخت بلرینگ,ساخت و تولید,سوار کردن اجزاء بلبرینگ,مهندسی مکانیک دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) روش ساخت بلبرینگ ها دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی درس روش های تولید رشته…

 • پاورپوینت حسابداری اجتماعی

  تاریخچه حسابداری اجتماعی,تعریف حسابداری اجتماعی,حسابداری اجتماعی,حسابداری زیست محیطی,حسابداری زیست محیطی و اجتماعی,خالص دارایی اجتماعی,دانلود پاورپوینت,عناصر مسئوولیت اجتماعی,فرافایل,مسئولیت های اجتماعی,مفروضات حسابداری مسئولیتهای اجتماعی دانلود فایل پاورپوینت حسابداری اجتماعی دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت حسابداری اجتماعی، در حجم 25 اسلاید همراه با توضیحات کامل.این…

 • کاربرد سری فوریه در ریاضی مهندسی

  تبدیل فوریه,تجزیه و تحلیل فوریه و موجک,تحقیق سری فوریه,خرید فا,روابط فوریه,ریاضی مهندسی,زمان,سری فوریه,طیف های سری فوریه,فرافایل,فرکانس پیشرفته,کاربرد زمان فرکانس پیشرفته,مقاله ترجمه فوریه,مقاله فوریه,مهندسی زلزله,نظریه سری فوریه دانلود فایل کاربرد سری فوریه در ریاضی مهندسی دانلود فایل توضیحات:تحقیق آماده با موضوع گزارشی…